Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży sprzętu będącego wyposażeniem gabinetów stomatologicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.e-dentalshop.pl. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy firmą MED-DENT SERWIS  a Nabywcą.
 2. Prowadzącym Sklep jest firma MED-DENT SERWIS, adres: 19-300 Ełk; Chruściele, ul. Jaskółcza 3, NIP: 848-101-31-20.
 3. Regulamin jest publikowany na stronie sklepu internetowego: www.e-dentalshop.pl 
 4. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot gospodarczy nabywający towary od firmy MED-DENT SERWIS za pośrednictwem sklepu internetowego: www.e-dentalshop.pl
 5. Sklep internetowy e-dentalshop.pl prowadzi sprzedaż jedynie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem. Sklep internetowy e-dentalshop.pl nie prowadzi sprzedaży dla osób fizycznych.
 6. Przez Gwaranta należy rozumieć firmę MED-DENT SERWIS w przypadku towarów wyprodukowanych i importowanych przez niego. Gwarantem na sprzęt i urządzenia pozostałe są producenci lub importerzy, którzy udzielają gwarancji zgodnie z załączonymi kartami gwarancyjnymi.
 7. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność firmy MED-DENT SERWIS z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Nabywców produktów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.
 8. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.
 10. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym Regulaminem strony umowy sprzedaży będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy MED-DENT SERWIS.

§ 2 SKLEP INTERNETOWY

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym www.e-dentalshop.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 2. Dostarczony towar może znajdować się w otwartym opakowaniu i nosić ślady użycia w zakresie, w jakim to wynika z konieczności dokonania przez firmę MED-DENT SERWIS przeglądu przedsprzedażnego. Nie stanowi to podstawy dla Nabywcy do formułowania względem firmy MED-DENT SERWIS bądź Gwaranta roszczeń z tytułu gwarancji bądź rękojmi. 
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym WWW.e-dentalshop.pl podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto. Firma MED-DENT SERWIS ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Do zapoznania się z ofertą sklepu służy katalog produktów oraz moduł wyszukiwania produktów.
 2. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji "Dodaj do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość i wybierając opcje "Odśwież zawartość koszyka".
 3. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku firma MED-DENT SERWIS skontaktuje się z Nabywcą (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.
 4. W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcje "Złóż zamówienie". System przechodzi do "Formularza zamówienia", który należy dokładnie wypełnić.
 5. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji "Zakup wybranych produktów". System wysyła e-maila na podany adres Nabywcy z potwierdzeniem zamówienia i wartością brutto zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

§ 4 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. W przypadku zamówień o wartości do 1.000 zł brutto koszty dostawy w kwocie 60 zł brutto obciążają w całości Nabywcę.
 2. Zamówienia o wartości powyżej 1000 zł brutto są realizowane na koszt Sprzedawcy.
 3. Zasady płatności (forma i termin jej dokonania) oraz zasady wystawiania faktury VAT są ostatecznie ustalane pomiędzy Nabywcą a firmą MED.-DENT SERWIS telefonicznie po złożeniu przez Nabywcę zamówienia.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po złożeniu zamówienia nabywca otrzyma maila potwierdzającego jego złożenie.
 2. Najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia, firma MED-DENT SERWIS skontaktuje się telefonicznie z Nabywcą celem ustalenia szczegółów dostawy zamówionych towarów oraz dokonania uzgodnień, o których mowa w § 4 pkt. 3.
 3. W przypadku gdy firma MED-DENT SERWIS nie skontaktuje się z Nabywcą w sposób określony w pkt. 2, Nabywca powinien skontaktować się z firmą Sprzedawcy pod nr telefonu 603 754 155, lub adresem mailowym: mds-elk@wp.pl
 4. Nabywca ma prawo odwołać zamówienie przed dokonaniem przedpłaty za zamawiany towar.
 5. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu: - braku towaru w magazynie wytwórcy lub importera w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go, - konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu (zestaw), - z powodu wcześniejszej rezerwacji danego towaru przez innego Nabywcę (błędy systemu komputerowego nie stanowią podstawy do formułowania roszczeń odszkodowawczych pod adresem Prowadzącego Sklep).
 6. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 7. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy)Zamówione towary dostarczane są w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. W przypadku braku takiej odmowy przyjmuje się, że dostarczony i wydany przez firmę MED-DENT SERWIS towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nieuszkodzony w chwili jego wydawania Nabywcy.
 9. Wskazane w pkt. 9 uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania i śladów użycia urządzenia określonych w §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, a wynikających z konieczności dokonania przeglądu przedsprzedażnego zamówionych towarów.,

§ 6 GWARANCJA

 1. Wszystkie towary zakupione w firmie MED.-DENT SERWIS zakupione z wykorzystaniem sklepu internetowego www.e-dentalshop.pl są objęte gwarancją producenta lub importera.
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, a przekazanej Nabywcy wraz z dostarczonym towarem.
 3. Gwarancje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe wyszczególnione w gwarancji, dla poszczególnych asortymentów sprzętu.

§ 7 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Nabywca będący Konsumentem, zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu w postaci pliku PDF.
 2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do firmy MED-DENT SERWIS, od którego towar zakupił wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny produktu.
 3.  Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie odstąpienia i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością), z uwzględnieniem wyjątków określonych w §2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty dostawy i odesłania towaru.
 6. Kwota 100% ceny produktu jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących.
 7. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy kupna towaru nie mają zastosowania w przypadku, gdy zamówiony towar jest odbierany osobiście z siedziby firmy MED-DENT SERWIS.
 8. Firma MED-DENT SERWIS będący sprzedawcą zwracanego towaru nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony w MED-DENT SERWIS towar.

§ 8 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. Reklamacje składane przez Nabywców będących Konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres firmy MED-DENT SERWIS, u którego towar zakupił. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.
 3. Firma MED-DENT SERWIS zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, w terminie 3 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 4. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru (np. z uwagi na wyczerpanie asortymentu danego towaru),firma MED.-DENT SERWIS zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci równowartość jego ceny.
 5. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec firmy MED-DENT SERWIS nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę – firma MED-DENT SERWIS - uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę MED-DENT SERWIS.
 2. Prowadzący Sklep nie udostępniają danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Prowadzącym Sklep e-mailem na adres: mds-elk@wp.pl

§ 10 INNE POSTANOWIENIA

 1. Prowadzący Sklep dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne.
 2. Prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru lub ich cen z uwagi na zmiany kursów walut, które są od Prowadzącego Sklep niezależne. W takich przypadkach firma MED.-DENT SERWIS kontaktuje się z Nabywcą, który podejmuje ostateczną decyzję o zawarciu umowy.
 3. Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów